Общи условия

За изпълнение на куриерски услуги от фирма ЗИБО Куриер ЕООД гр.София

І.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 1. ЗИБО Куриер ЕООД (наричано в тези общи условия Оператор) е пощенски оператор извършващ куриерски услуги, съгласно чл.3 от Закона за пощенските услуги.
 2. За неуговорениет в тези общи условия събития и понятия се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Република Българея.
 3. 3.Общите условия са валидни за всички клиенти на куриера (наричани в тези общи условия Клиент). Те регламентират реда и начина за ползване на предлаганите от Оператора услуги.

ІІ.ВИДОВЕ УСЛУГИ. Услуга „Бизнес куриер”

 1. 1.Услугата е предназначена за доставка на кореспонденция и малки пакети на търговски фирми, неправителствени организации и други юридически лица.
 2. Операторът предоставя възможност всяка пратка да бъде получена за доставка от адрес посочен от подателя и доставена съобразно конкретните изисквания на Клиента.
 3. Всяка пратка получава уникален идентификационен номер, чрез който се проследява движението на пратката.
 4. 2.Клиентите на „Бизнес куриер” могат да ползват допълителни услуги по опаковане, адресиране, пренасочване към актуален адрес и други, които подобряват качеството на обслужване на клиентите.
 5. Услугата се извършва на основата на договор за куриерска услуга. Договорът за куриерска услуга се счита за сключен с поставянето на подписите на Клиента и Оператора на товарителницата на Оператора. Договорът е в две части: товарителницата и настоящите Общи условия. Данните по товарителницата на Оператора се обявяват от Клиента, като обявяването на адресите и телефоните на Клиента и Получателя е задължително.

ІІІ.ПРАТКИ.

4.1.Ограничения.

 1. Операторът няма да приема за доставка пратки съдържащи: Наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества; Оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; Неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети; Предмети и вещества, които според своето естество или опаковка представяват опасност; Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; Монети, банкноти,парични знаци и др.предмети посочени в ал.2 на чл. 90 от ЗПУ.
 2. Операторът има право да отваря и проверява пратки при митническа проверка, при съмнения, че съдържанието на пратката не отговаря на тези Общи условия или по указание на Клиента.
 3. Операторът няма да извършва услуги и няма да приема пратки, които създават заплаха за сигурността и отбраната за страната.
 4. Операторът няма да извършва услуги и няма да приема пратки, които създават заплаха за опазването на околната среда.
 5. Пратката се опакова от Клиентът по начин, осигуряващ нейната защита при транспортиране. Операторът не носи отговорност за повредена пратка поради неподходяща опаковка. Клиентът е длъжен да предупреди Оператора при нужда от допълнителна опаковка.
 6. 3.Всяка услуга, предлагана от Оператора има уточненеи граници за максимално тегло и максимални размери според Тарифата на всяка конкретна услуга. Отклонения от тези граници е възможно при конкретно договаряне между Оператора и Клиента.

ІV.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ.

1. 1.Операторът осигурява конфиденциалност като поема задължение да: Осигурява неприкосновеност на пратките; Опазва тайната на кореспонденцията, включително данните за подателите, получателите и пратките и другите изисквания на глава 8-ма на ЗПУ; Гарантира сигурността на мрежата за разпространение. Операторът няма да предоставя информация за факти, станали му известни при изпълнение на куриерските услуги.

V.ОТГОВОРНОСТ.

 1. Операторът не носи отговорност за изгубване, унищожаване, повреждане, закъснение, липси, погрешна доставка или недоставяне в следствие на форсмажорни обстоятелства.
 2. Операторът не носи отговорност, когато пратките не отговарят на настоящите Общи условия, както и когато са изпратени с грешен, неточен или непълен адрес.
 3. Отговорността на Оператора е ограничена в рамките и за случаите, посочени в общите условия, както и тези предвидени от Варшавската конвенция.
 4. Операторът не носи отговорност за загуби, щети и/или пропуснати ползи, вследствие обстоятелства извън контрола на Оператора, а също и за просрочие, както и за последвали услугата загуби, вреди и/или пропуснати ползи, в това число загуба на приход, печалба, лихви, пазари, нарушение на договорни задължения, други косвени загуби и пропуснати ползи.
 5. Операторът носи отговорност освен за пратките до сумата от 50 лв. Освен в посочените по-горе случаи.
 6. За пратки със стойност по-висока от 50 лв., пратката се застрахова от Оператора на името и за сметка на Клиента със застрахователна премия от 0.30% от обявената стойност, а при чупливи предмети със застрахователна премия от 0.80 наа сто от обявената стойност.

VІ. РЕКЛАМАЦИИ

 1. Операторът приема само писмени рекламации поданени в срок от 30 дни от приемането на пратката в офис на Оператора и само след като е заплатена услугата.
 2. При поискване от страна на Оператора, Клиентът се задължава да предостави копия от наличната документация, засугаща рекламираната пратка.
 3. Операторът се задължава в срок от 7 работни дни да уведоми Клиента за предприетите действия по рекламацията.
 4. Операторът информира Клиента в тридесетдневен срок от подадената рекламация за резултата.
 5. Операторът не приема рекламации, когато пратката не отговаря на Общите условия за опаковане.